Müügileping


Uue Kunsti Muuseum SA, registrikoodiga 90004237, aadress Rüütli 40a, 80010 Pärnu (edaspidi Müüja) ja klient, kes vormistab muuseumi e-poes tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Ostja), sõlmisid käesoleva müügilepingu (edaspidi Müügileping)1. E-POOD

1.1 Uue Kunsti Muuseumi e-pood (edaspidi e-pood) on Müüja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale.

1.2 Küsimuste korral palun võtke ühendust: muuseum@mona.ee

 

2. ÜLDSÄTTED

2.1 Lepingu pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2 Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.

2.3 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teavitada sellest elektron- või tavapostiposti teel kirjalikult Ostjat.

 

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või e-poe programmides.

3.2 Kui toode puudub Müüja laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja töötaja Ostjaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

3.5 Ostja kinnitab, et on vähemalt 15-aastane.

3.6 Ostja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel või ettemaksuarve alusel.

3.7 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis, kui Ostja on saatnud e-poe internetilehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

 

4. HINNAD

4.1 Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes.

4.2 Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Ostjal on õigus valida erinevate kauba kättesaamisviiside vahel ja kaupade transpordihind sõltub toodete kaalust.

5.1.1 Kauba saatmiseks pakub Müüja välja erinevad alljärgnevad võimalused: 

a) Itella pakiautomaat 

b) Omniva pakiautomaat 

c) DPD pakiautomaat

 

5.1.2 Ostja saab valida ka kaupadele ise järele tulemise võimaluse Pärnust, aadressil Rüütli 40a.
5.2 Kui Ostja on valinud kohaletoimetamiseks ühe punktis 5.1.1 välja toodud võimalustest, siis toimub kauba kohaletoimetamine 7 tööpäeva jooksul.


5.3 Kui Ostja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise, siis informeeritakse Ostjat telefoni või e-posti teel, kui tema poolt tellitud kaubad on valmis üleandmiseks. Vastav info edastatakse Ostjale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul raha laekumisest Müüja arveldusarvele.


5.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Ostjale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Ostjaga.

 

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset tellimuse täitmist Müügilepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil muuseum@mona.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani pärast Müüja poolset Müügilepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Müügilepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3 Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi viivitamata, mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

 

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.

7.2 Tagastatav toode peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.3 Tagasatavad audio- ja videosalvestised peavad olema avamata ümbrises.

7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile muuseum@mona.ee.

7.5 Lepingust taganemisel tuleb Ostjal ostetud ese viivitamatult, mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.6 Tagastamisel, välja arvatud juhul, mis on kirjeldatud Müügilepingu punktis 7.10, kannab Müüja peale toodete tagastamist Ostjale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

7.8 Ostja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Ostja tellimusele. Kui tagastuse põhjuseks pole Müüja süül rikutud või puudulik toode, siis tasub tagastuskulud Ostja.

7.9 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul: tooted, mis on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ning audio- ja videosalvestised, mille ümbrise on Ostja avanud.


7.10 Juhul kui pärast toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavalt pretensioonide käsitlemise korrale.

 

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta: eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, telefon, e-post, tänav, maja/korter, linn/asula, postiindeks, e-poe ostutingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine elektronposti aadressil.

9.5 Isikuandmeid töötleb SA Uue Kunsti Muuseum, registrikoodiga 90004237, aadress Rüütli 40a, 80010 Pärnu.

9.6 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.8 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.9 Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.10 Ostjal on õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.11 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

 

 

10. VASTUTUS

10.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust Ostja poolt toodetele tekitatud defektide eest.

10.2 Ostja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Ostja vastutab ise kõigi kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4 Ostja vastutab täielikult Müügilepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Ostjatele või kolmandatele isikutele.

 

 

11. ERIMEELSUSED

11.1 Müügilepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Pärnu Maakohtus.

 

 

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Müügilepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun müügitingimustega”, nõustub Ostja, et on tutvunud Müügilepingus esitatud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub nendega.

 

13. E-POE KAARDIMAKSE PRIVAATSUS

13.1 Interneti kaardimakse (Visa, MasterCard) Peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Montonio AS-i turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard
SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

14. MAKSEVIISID

14.1 E-poes on võimalik toodete eest tasuda pangalingiga, krediitkaardigaja pangaülekandega ning aadressil kauba kättesaamisel sularahas.